REGULAMIN PLATFORMY CROWDFUNDINGOWEJ WWW.BEESFUND.COM

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Platformy Crowdfundingowej przez Użytkowników, w szczególności w zakresie procesu zakładania i usuwania Konta na Platformie Crowdfundingowej, praw i obowiązków Beesfund oraz Użytkowników, a także zasad odpowiedzialności oraz postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Platformy Crowdfundingowej jest Beesfund.
 3. Warunkiem korzystania z Platformy Crowdfundingowej przez Użytkownika jest zapoznanie się oraz akceptacja treści Regulaminu.
 4. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Beesfund oraz Projektodawcą. Treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Beesfund oraz Projektodawcą określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki tych podmiotów.
 5. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Projektodawcą. Treść stosunku prawnego pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Projektodawcą określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki tych podmiotów.
 6. Regulamin nie określa w żaden sposób warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników określa tylko i wyłącznie odrębny regulamin Serwisu.
 7. Do korzystania z Platformy Crowdfundingowej niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej może być uzależnione od zainstalowania przez Użytkownika oprogramowania typu „JavaScript”, a także włączenia przez Użytkownika akceptacji plików „Cookie” oraz obsługi okien wyskakujących w używanej przeglądarce internetowej.

§2.

Definicje

Zwroty i wyrażenia znajdujące się w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Beesfund – spółka pod firmą Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 41 lok. 16, 02-521 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709}, posiadająca NIP 7010343923, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł, opłaconym w całości;
 2. Inwestor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która skutecznie przekazała Projektodawcy środki pieniężne na poczet Kapitału w ramach Projektu realizowanego przez Projektodawcę, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Serwisie;
 3. Kapitał – środki pieniężne, które Projektodawca zamierza pozyskać od osób trzecich w ramach realizacji Projektu na cele inwestycyjne opisane szczegółowo w Serwisie;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 5. Konto – indywidualny profil Zarejestrowanego Użytkownika w bazie danych Beesfund, umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej oraz ułatwiający korzystanie z Serwisu przez Zarejestrowanego Użytkownika;
 6. Newsletter – wiadomość e-mail o charakterze informacyjnym lub promocyjnym, wysyłana automatycznie do Zarejestrowanych Użytkowników zapisanych w bazie danych Beesfund, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości;
 7. Platforma Crowdfundingowa – strona internetowa www.beesfund.com;
 8. Polityka Prywatności – dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Beesfund;
 9. Projekt – przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, polegające na prowadzeniu przez Projektodawcę publicznej zbiórki Kapitału od osób trzecich za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu elektronicznych transferów środków pieniężnych (np. przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy, zapłatę kartą płatniczą lub kredytową, transfer kryptowalut), dokonywanych bezpośrednio na rachunek bankowy Projektodawcy przez osoby trzecie, na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Serwisie;
 10. Projektodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zamierza pozyskać Kapitał w ramach realizacji Projektu;
 11. Regulamin – treść niniejszego regulaminu;
 12. Serwis – strona internetowa należąca do Projektodawcy, na której Projektodawca zamieścił szczegółowy opis prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wskazał cele inwestycyjne, na które zamierza pozyskać Kapitał, a także określił warunki i zasady pozyskania Kapitału w ramach realizacji Projektu;
 13. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 14. Ustawa o Usługach Płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Platformy Crowdfundingowej;
 16. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto i korzysta ze wszystkich funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej przy użyciu Konta.

§3.

Działalność Serwisu

 1. W ramach działalności Platformy Crowdfundingowej Beesfund udostępnia Projektodawcy przestrzeń na Platformie Crowdfundingowej w celu przedstawienia Użytkownikom przez Projektodawcę następujących informacji o Projekcie:
  1. firma (nazwa) Projektodawcy;
  2. krótki opis działalności Projektodawcy;
  3. kwota Kapitału zbieranego przez Projektodawcę;
  4. kwota Kapitału zebranego faktycznie przez Projektodawcę;
  5. stosunek procentowy kwoty Kapitału zbieranego oraz zebranego faktycznie przez Projektodawcę;
  6. ilość Inwestorów, którzy uczestniczą w realizowanym Projekcie;
  7. ilość dni do końca realizacji Projektu.
 2. W ramach działalności Platformy Crowdfundingowej Beesfund nie rozpowszechnia samodzielnie ani nie udostępnia Projektodawcy przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej w celu przedstawienia Użytkownikom przez Projektodawcę warunków i zasad pozyskania Kapitału w ramach realizacji Projektu przez Projektodawcę, w szczególności warunków nabycia instrumentów finansowych, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Warunki i zasady pozyskania Kapitału w ramach realizacji Projektu przez Projektodawcę, w szczególności warunki nabycia instrumentów finansowych, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów finansowych, są udostępniane Użytkownikom przez Projektodawcę w Serwisie.
 3. Platforma Crowdfundingowa umożliwia Użytkownikowi zainteresowanemu danym Projektem przejście za pośrednictwem aktywnego linku do Serwisu, na którym znajdują się szczegółowe informacje o danym Projekcie oraz jego Projektodawcy, a także szczegółowe warunki i zasady pozyskiwania Kapitału przez Projektodawcę w ramach realizacji Projektu.
 4. Wszelkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej oraz dotyczące danego Projektu, w szczególności informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji ani porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej.
 5. Wszelkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej oraz dotyczące danego Projektu, w szczególności informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, są własnością oraz pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy realizującego dany Projekt. Beesfund nie ingeruje w żaden sposób w informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały przekazane Beesfund przez Projektodawcę realizującego dany Projekt w celu zamieszczenia ich na Platformie Crowdfundingowej, chyba że Beesfund uzyska wiarygodną informację, że naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub interes prawny osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste.
 6. Niektóre informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne tylko i wyłącznie w dniu ich pierwszej publikacji.
 7. Beesfund nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską.
 8. Beesfund nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
 9. Beesfund nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 2a Ustawy o Usługach Płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy o Usługach Płatniczych, w szczególności nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu art. 3 Ustawy o Usługach Płatniczych.
 10. W ramach działalności Platformy Crowdfundingowej Beesfund nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w szczególności czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, bądź świadczenia usług związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
 11. W ramach działalności Platformy Crowdfundingowej Beesfund nie pośredniczy w żaden sposób w Projekcie realizowanym przez Projektodawcę ani w zawieraniu jakichkolwiek umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Projektodawcą oraz Użytkownikiem lub Zarejestrowanym Użytkownikiem, w szczególności nie oferuje ani nie jest odbiorcą żadnej oferty w imieniu własnym lub Projektodawcy, nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnego oświadczenia woli w imieniu własnym lub Projektodawcy, a także nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnych środków pieniężnych w imieniu własnym lub Projektodawcy.

§4.

Warunki i zasady korzystania z Platformy Crowdfundingowej

 1. Platforma Crowdfundingowa jest ogólnie dostępna dla każdego Użytkownika w sposób umożliwiający otworzenie Platformy Crowdfundingowej w przeglądarce internetowej w dowolnej chwili oraz swobodne przeglądanie informacji, treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie Crowdfundingowej, z zastrzeżeniem treści postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej przez Użytkownika może wymagać założenia Konta i uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie Crowdfundingowej.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wskazaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. check-box).
 5. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Użytkownika dochodzi do automatycznego utworzenia Konta oraz uzyskania przez Użytkownika statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta Zarejestrowany Użytkownik powinien potwierdzić prawidłowość adresu poczty elektronicznej, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Beesfund na adres poczty elektronicznej wskazany Beesfund przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także ustawić indywidualne hasło zabezpieczające dostęp do Konta.
 7. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta może wymagać wprowadzenia do Konta uzupełniających danych Zarejestrowanego Użytkownika takich jak:
  1. W przypadku osoby fizycznej:
   1. imię i nazwisko lub firma;
   2. adres zamieszkania;
   3. adres korespondencyjny;
   4. adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
   5. numer PESEL;
   6. numer paszportu (w przypadku braku numeru PESEL);
   7. numer telefonu;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej zdolność prawną;
   1. firma (nazwa);
   2. adres;
   3. adres korespondencyjny;
   4. adres elektronicznej skrzynki pocztowej;
   5. numer KRS;
   6. numer telefonu;
   7. imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej Użytkownika.
 8. Konto umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi wzięcie udziału w Projekcie realizowanym przez Projektodawcę za pośrednictwem Serwisu bez konieczności przeprowadzenia kolejnej rejestracji w Serwisie lub przekazywania Projektodawcy danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Zarejestrowany Użytkownik może otrzymywać Newsletter od Beesfund pod warunkiem, że wyraził zgodę na jego otrzymywanie w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §4. ust. 4 Regulaminu, albo po jego wypełnieniu i utworzeniu Konta.
 10. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili złożyć Beesfund dyspozycję usunięcia Konta z Platformy Crowdfundingowej, składając Beesfund stosowne oświadczenie w sposób określony w §11. Regulaminu.

§5.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej oraz niedotyczące danego Projektu są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Beesfund lub wykorzystywanych przez Beesfund na podstawie odrębnych umów.
 2. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej oraz dotyczące danego Projektu są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do danego Projektodawcy lub wykorzystywanych przez danego Projektodawcę na podstawie odrębnych umów.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie Crowdfundingowej (w całości lub w części) w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Beesfund lub danego Projektodawcy (w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału), w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie Crowdfundingowej (w całości lub w części). informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownik może wykorzystywać treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej (w całości lub w części) bez uprzedniej zgody Beesfund lub danego Projektodawcy (w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału) tylko i wyłącznie w celach inne niż komercyjne, w szczególności w celach edukacyjnych, informacyjnych lub innych dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6.

Prawa i obowiązki Beesfund

 1. Beesfund jest uprawniony do okresowego zawieszenia działalności Platformy Crowdfundingowej w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej, na okres nie dłuższy niż jest niezbędny do poprawienia lub przywrócenia funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej.
 2. Beesfund jest uprawniony do okresowego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy Crowdfundingowej, w szczególności do okresowego zablokowania możliwości korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z Konta, w przypadku uzyskania przez Beesfund wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, korzysta z Platformy Crowdfundingowej w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 3. Beesfund jest uprawniony do stałego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy Crowdfundingowej, w szczególności do stałego zablokowania możliwości korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z Konta, w przypadku niezaprzestania przez Użytkownika naruszeń, o których mowa w §6. ust. 2 Regulaminu, pomimo wezwania Użytkownika przez Beesfund do zaprzestania tych naruszeń.
 4. Beesfund jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych na Platformie Crowdfundingowej oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Platformy Crowdfundingowej lub Konta, w postaci stosownego ogłoszenia na Platformie Crowdfundingowej.

§7.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy Crowdfundingowej tylko i wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach innych niż komercyjne.
 2. Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta lub cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera od Beesfund w każdej chwili.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy Crowdfundingowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania Beesfund prawdziwych danych, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu, w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej oraz Konta.
 5. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych podanych Beesfund, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu, w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy Crowdfundingowej oraz Konta.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych logowania do Konta w tajemnicy, a także do nieujawniania oraz nieudostępniania danych logowania do Konta jakimkolwiek osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Beesfund o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta.

§8.

Zasady odpowiedzialności

 1. Beesfund nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z Platformy Crowdfundingowej lub Konta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Beesfund nie odpowiada za okresowy brak możliwości korzystania z Platformy Crowdfundingowej lub Konta, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Beesfund lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej.
 3. Beesfund nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Platformy Crowdfundingowej, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Crowdfundingowej, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 4. Beesfund nie odpowiada za informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie Crowdfundingowej oraz dotyczące danego Projektu, w tym m.in. informacje, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu, a także aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu, w szczególności za prawdziwość, rzetelność lub kompletność tych informacji. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest tylko i wyłącznie Projektodawca.
 5. Beesfund nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału przez Użytkownika w Projekcie realizowanym przez Projektodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów.
 6. Beesfund nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Projektodawcę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Projektodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
 7. Użytkownik oraz Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych Beesfund, o których mowa w §4. ust. 4 i 7 Regulaminu.
 8. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za nie zachowanie w tajemnicy danych logowania do Konta.

§9.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników są przetwarzane przez Beesfund na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Beesfund na Platformie Crowdfundingowej w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Beesfund jakichkolwiek danych osobowych.

§10.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Platformy Crowdfundingowej, w szczególności gdy Platforma Crowdfundingowa nie działa lub działa nieprawidłowo.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w §11. Regulaminu.
 4. Beesfund jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Beesfund jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§11.

Zawiadomienia

 1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Platformy Crowdfundingowej powinny być składane Beesfund przez Użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
 2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Platformy Crowdfundingowej powinny być składane Beesfund przez Użytkownika, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, z wykorzystaniem następujących adresów do doręczeń:
  1. adres korespondencyjny: Beesfund S.A., ul. Rakowiecka 41 lok. 16, 02-521 Warszawa;
  2. adres elektronicznej skrzynki pocztowej: [email protected].
 3. Beesfund nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi przez Beesfund z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

§12.

Zmiany Regulaminu

 1. Beesfund zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Crowdfundingowej.
 2. Beesfund jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na Platformie Crowdfundingowej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany przepisów prawa, okres, o którym mowa w §12. ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 4. Zawiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane na Platformie Crowdfundingowej w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Platformy Crowdfundingowej.
 5. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.

§13.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Platformie Crowdfundingowej w postaci umożliwiającej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 27 sierpnia 2019 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie Crowdfundingowej.