POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/-i skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej [email protected].
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422709, posiadająca NIP 7010343923 oraz REGON 146154951, kapitał zakładowy w wysokości 120 000,00 zł, pokryty w całości, dalej „Beesfund”.

 2. Dane kontaktowe

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Beesfund może się Pan/-i skontaktować z Beesfund: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Beesfund wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

  Pana/-i dane osobowe są przetwarzane przez Beesfund:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy crowdfundingowej beesfund.com (dalej „Platforma Crowdfundingowa”) opisanych w Regulaminie Platformy Crowdfundingowej, w tym umowy o świadczenie usługi polegającej na automatycznym uzupełnianiu formularza zapisu na akcje emitenta w serwisie należących do tego emitenta Pana/-i danymi osobowymi wprowadzonymi przez Pana/-ią do konta na Platformie Crowdfundingowej zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu Platformy Crowdfundingowej;
  2. w przypadku złożenia przez Pana/-ią reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Crowdfundingowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Pana/-i o wyniku rozpatrzenia reklamacji;
  3. w przypadku otrzymania od Pana/-i pytań, opinii i wniosków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Beesfund w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski, o których mowa powyżej;
  4. w przypadku uzyskania przez Beesfund wiadomości o korzystaniu przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Platformy Crowdfundingowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Beesfund w postaci ustalenia zakresu Pana/-i odpowiedzialności;
  5. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Beesfund urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Beesfund w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Beesfund;
  6. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na udostępnienie przez Beesfund Pana/-i danych osobowych emitentom będącym klientami Beesfund, jeżeli wyraził Pan/-i zainteresowanie możliwością zainwestowania w tego emitenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o Pana/-i zgodę w celu udostępnienia Pana/-i danych osobowych emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Pana/-i dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Beesfund przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz klientom Beesfund (emitentom), instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Administrator nie będzie przekazywał Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Beesfund przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

  1. w przypadku wskazanym w pkt. 3.1. powyżej - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usług;
  2. w przypadku wskazanym w pkt. 3.2. powyżej - przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;
  3. w przypadku wskazanym w pkt. 3.3. powyżej - przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski;
  4. w przypadku wskazanym w pkt. 3.4. powyżej - do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Platformy Crowdfundingowej korzystania przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  5. w przypadku wskazanym w pkt. 3.5. powyżej – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Beesfund urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych w tym celu - w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
  6. w przypadku wskazanym w pkt. 3.6. powyżej - do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na udostępnianie Pana/-i danych osobowych.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Beesfund przysługują Panu/-i następujące prawa:

  1. prawo do żądania od Beesfund dostępu do Pana/-i danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Beesfund w przypadkach wskazanych w pkt. 3.2. - 3.5. powyżej;
  6. prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (pkt. 3.1. i 3.6. powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się w oparciu o Pana/-i zgodę (pkt. 3.6. powyżej), z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Beesfund.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Crowdfundingowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Pana/-ią danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach , opiniach, wnioskach, o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3. powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Pana /-i o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie przez Pana/ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Beesfund marketingu bezpośredniego produktów i usług Beesfund oraz w celu udostępnienia przez Beesfund emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług jest całkowicie dobrowolne.

 9. Informacja o wykorzystaniu wtyczek społecznościowych

  1. Z uwagi na fakt, że w ramach Platformy Crowdfundingowej Beesfund umieścił wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram oraz Twitter, która umożliwia Pana/-i przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. dostawcom Pana/-i danych osobowych, Pana/-i dane osobowe są przetwarzanie przez Beesfund oraz odpowiednio Facebook Ireland Ltd. (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) jako współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję.
  2. Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter są przetwarzane przez Beesfund na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Beesfund w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Beesfund poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter.
  3. Pana/-i dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter będą przetwarzane przez Beesfund przez okres korzystania przez Pana/-ią z Platformy Crowdfundingowej.
  4. Do przetwarzania przez Beesfund Pana/-i danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram oraz Twitter mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityka Prywatności.
  5. W zakresie przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez współadministratorów, tj. Facebook Ireland Ltd. oraz Twitter International Company zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów, tj. w Polityce Prywatności Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation) oraz w Polityce Prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy).