Klauzula informacyjna administratora danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Informujemy, że w związku z Pana/-i udziałem w procesie rekrutacji organizowanym przez spółkę Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot ten będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe umieszczone w dokumentach rekrutacyjnych (CV, liście motywacyjnym itp.), przekazanych przez Pana/-ią w toku rekrutacji.
 1. Administratorem Pana/-i (dalej: „Podmiot danych”) danych osobowych jest Beesfund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/16, 02-521 Warszawa (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Podmiotu danych na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej w skrócie: „RODO”), tj. na potrzeby prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy, zmierzającego do zatrudnienia Podmiotu danych w oparciu o umowę cywilnoprawną (dalej: „Umowa”);
  2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody Podmiotu danych wyrażonej poprzez wyraźne działanie polegające na wyrażeniu przez Podmiot danych zgody na udział w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora na wskazane powyżej stanowisko, prowadzonych w ciągu 1 roku od dnia zakończenia bieżącej rekrutacji.
 3. Dane osobowe Podmiotu danych mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Administratora, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi informatyczne, rekrutacyjne, hostingowe, księgowe, prawne, dostawcom Administratora, właściwym organom i instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe Podmiotu danych będą przetwarzane przez Administratora przez okres następujący:
  1. w zakresie obecnego procesu rekrutacyjnego – przez okres 1 miesiąca od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
  2. w przypadku wyrażenia przez Podmiot zgody na udział w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora na to samo stanowisko w ciągu 1 roku od zakończenia bieżącej rekrutacji – przez okres 1 miesiąca od zakończenia ostatniej takiej rekrutacji, chyba że Podmiot danych wycofa wcześniej zgodę na udział w takich procesach rekrutacyjnych co będzie równoznaczne z wycofaniem przez Podmiot danych zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w tym celu.
 5. Podmiot danych przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
 6. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, na Podmiocie danych nie ciąży prawny obowiązek ich podania, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w prowadzonym przez Administratora bieżącym procesie rekrutacyjnym albo przyszłych procesach rekrutacyjnych, w tym również ewentualne zatrudnienie u Administratora.
 8. Podmiot danych nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływała.
 9. Podmiot danych przyjmuje do wiadomości, że udzieloną poprzez wyraźne działanie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na to samo stanowisko prowadzonych przez Administratora może cofnąć w dowolnym momencie poprzez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie a także, że cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.
 10. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 11. Podmiot danych może skontaktować z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora podany w pkt 1 powyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].