Luka finansowa w PL i UE

Finansowanie zewnętrzne jest nieodzownym elementem działalności przedsiębiorstw. Szczególnie istotne jest dla firm znajdujących się we wczesnych fazach swojego istnienia. Dzieje się tak ze względu na niski poziom kapitału własnego. Jest to rzecz najzwyczajniejsza w świecie – prowadzenie działalności wymaga kapitału, ale to właśnie biznes ten kapitał generuje. Jest to swoisty zaklęty krąg. Wyrwać z niego może inwestor zewnętrzny.

Dostęp do kapitału

Problemem jednak może być niewystarczający poziom kapitału dostępny dla przedsiębiorcy. Przyczyny tego mogą być różne: słabo rozwinięty rynek finansowy, niekorzystne warunki gospodarcze, regulacje prawne czy uwarunkowania polityczne i wynikające z nich bariery dla przepływu kapitału. Pojawia się wtedy tak zwana luka finansowa (kapitałowa; eng. financial, funding gap), która jest czynnikiem hamującym rozwój wielu biznesów oraz gospodarki jako całości.

Najbardziej oczywistym rodzajem finansowania zewnętrznego jest kredyt bankowy. Bankowość to jednak najbardziej uregulowany sektor, a przez to kapitał przezeń oferowany jest stosunkowo drogi. Ponadto kredyt przeważnie jest przyznawany, gdy podmiot może wykazać się jakimiś przychodami lub majątkiem pod zastaw. Mały start – up jednak ich nie posiada, a w związku z tym rynek ten jest dlań niedostępny. Innym sposobem jest giełda, jednak wejście na nią też nie jest takie proste i wymaga osiągnięcia już jakiejś pozycji rynkowej lub aktywów. Dodatkowo, ostatni kryzys finansowy spowodował duże spustoszenie w sektorze finansowym, co w efekcie sprawiło, że jego uczestnicy oraz regulatorzy starają się ograniczyć ryzyko przez branże ponoszone. Inicjatywy państwowe i unijne są także niewystarczające – bardzo często urzędnicze podejście nie przepuszcza przez swoje sito W związku z tym wiele przedsiębiorstw, często z dobrymi perspektywami nie jest w stanie rozwijać swojej działalności lub jest zmuszona ją zamknąć ze względu na brak możliwości sfinansowania swoich pomysłów. Zjawisko to dotyka najbardziej małe i średnie przedsiębiorstwa.

Luka w Polsce

Niedobór kapitału w Polsce został oszacowany w 2013 roku przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie danych dostarczonych przez banki. Wyniki badań przedstawiono poniżej.

1

Polska gospodarka, jeśli chodzi o klasy wielkości podmiotów, zdominowana jest przez mikroprzedsiębiorców. Jednocześnie oferta instytucji kredytowych nie jest skierowana stricte do nich. W związku z tym pojawia się znaczne niedopasowanie podaży do popytu. Jego wartość jest szacowana jest na prawie 61 miliardów złotych. Stanowi to niemal 2/3 luki finansowej dla całej gospodarki. Jednocześnie według danych Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych fundusze typu venture pokrywają jedynie około pół miliarda euro (2 – 3 mld zł) potrzeb kapitałowych przedsiębiorców. Oznacza to, że mali przedsiębiorcy muszą poszukiwać innych źródeł finansowania niż kredyty bankowe i fundusze inwestycyjne.

Niedobór finansowania w Europie

Europejski Bank Centralny co kwartał szacuje niedopasowanie rynku kapitałowego do potrzeb w ramach strefy euro. Badanie to jednak opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród przedsiębiorców. Jego wyniki mają wartość głównie porównawczą w perspektywie czasowej i geograficznej ze względu na to, że przedstawione są w procentach. Obliczona luka stanowi różnice między zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorstwa typu MSP a ofertą rynków finansowych.

2

Największe niedobory występują w krajach południowej Europy, co niewątpliwie związane jest z następstwami ciężkiego kryzysu finansowego. Możemy także zaobserwować nierównomierną dystrybucję kapitału pomiędzy krajami strefy euro. Bardzo duża luka w Grecji nie jest neutralizowana przez nadwyżki finansowania występujące w Niemczech. Spowodowane jest to tym, że inwestycje w Grecji postrzegane są jako bardzo ryzykowne i ze względu na obecne trendy regulacyjne nie mogą być w zbyt dużym stopniu finansowane przez banki. Z kolei silna pozycja gospodarcza Niemiec powoduje, że inwestycje w niemieckie aktywa nie są uważane za niebezpieczne, więc inwestorzy chętniej lokują w nich swoje środki (nawet za cenę niższych stóp zwrotu), co jest naturalne w niepewnych gospodarczo czasach.

Szansa

Duże luki finansowe wynikające najczęściej z regulacji prawnych oraz niepewnych warunków ekonomicznych powodują, że dostęp do finansowania traci wiele wartościowych i zyskownych projektów. Jedyną szansą dla nich jest więc poszukiwanie kapitału osiągalnego kanałami alternatywnymi. Inwestycje te charakteryzują się oczywiście wysokim ryzykiem, jednak towarzyszy mu naturalnie bardzo wysoka stopa zwrotu. Dlatego z punktu widzenia inwestora warto wziąć pod uwagę takie aktywa jako element dobrze zdywersyfikowanego portfela.

Takim alternatywnym źródłem finansowania może być właśnie crowdfunding. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa wiele młodych firm może pozyskać kapitał w początkowym okresie działalności, co pozwoli im w pełni rozwinąć swój potencjał.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany